Englishman Sam Patterson can prove he belongs in the elite

Englishman Sam Patterson can prove he belongs in the elite with win at BRAVE CF